ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ JAR H' EASA

Η απόκτηση του πτυχίου από ήδη κατόχους πτυχίου JAR ή EASA απαιτεί 3 ώρες πτήση και μία εξέταση αέρος από εγκεκριμένο εξεταστή της Υ.Π.Α.

Κόστος: 450€